Ακυρώθηκε για δεύτερη φορά ο διορισμός της ΓΔ του ΚΟΑ.

  • Home
  • Business
  • Ακυρώθηκε για δεύτερη φορά ο διορισμός της ΓΔ του ΚΟΑ.

Δεκτή και η δεύτερη προσφυγή του αιτητή Δρα Κώστα Σολωμού, τον οποίο εκπροσώπησε και τις δύο φορές επιτυχώς το δικηγορικό γραφείο Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law.

Με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Δικαστήριο κατόπιν Προσφυγής του ανώτερου υπαλλήλου του Οργανισμού δρα Κώστα Σολωμού προχώρησε σε ακύρωση του διορισμού της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ, Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτές τις συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 1020/2020 και 1031/2020 και ακύρωσε τον διορισμό της ΓΔ του ΚΟΑ για δεύτερη φορά, ο οποίος είχε αποφασισθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ημερομηνίας 22.9.2020, αναδρομικά από 16.4.2018, η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 07.10.2020.

Η διαδικασία πλήρωσής της, συνιστά διαδικασία επανεξέτασης, μετά την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης στην υπόθ. αρ. 603/2018 Σολωμού ν. ΚΟΑ, ημερομηνίας 9.9.2020

Το Δικαστήριο προτού ασχοληθεί με τους λόγους ακύρωσης εξέτασε προδικαστική ένσταση που είχε εγείρει κατά το στάδιο των διευκρινίσεων ο συνήγορος της ΓΔ ότι οι Προσφυγές θα έπρεπε να απορριφθούν ως αλυσιτελείς εφόσον οι Αιτητές δεν είχαν ασκήσει προσφυγές κατά της απόφασης, η οποία είχε δημοσιευθεί στις 3.2.2023 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας νέα διοικητική πράξη και συγκεκριμένα, η ανανέωση της Σύμβασης Εργασίας της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ, για περίοδο άλλων πέντε ετών, ήτοι μέχρι τις 16.4.2023.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο τις θέσεις των δικηγόρων των Αιτητών απέρριψε την σχετική προδικαστική ένσταση σημειώνοντας ότι η νέα απόφαση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας της ΓΔ για δεύτερη πενταετία, είχε ως έρεισμα την απόφαση διορισμού της αναδρομικά – ενόψει της ακυρωτικής απόφασης – από 16.4.2018 και σε περίπτωση που οι προσφυγές γίνονταν αποδεκτές κι ο διορισμός της ΓΔ ακυρωνόταν, τότε συμπαρασύρεται σε ακύρωση κι η ανανέωση, η οποία είχε ως βάθρο τον αρχικό διορισμό.

Περαιτέρω όπως ανέφερε το Δικαστήριο στην απόφαση του, η πράξη με την ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας της Γενικής Διευθύντριας, δεν αποτέλεσε αντικείμενο προς διεκδίκηση από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο, αλλά ελήφθη κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 3(1Α) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, Ν. 115/90 ως έτυχε τροποποίησης με τον Ν. 118(Ι)/2002, καταλήγοντας ότι εάν ο αρχικός διορισμός ακυρωθεί, συμπαρασύρεται σε ακύρωση κι η ανανέωση.

Επιπλέον το Δικαστήριο απέρριψε και δεύτερη προδικαστική ένσταση που ήγειρε η ΓΔ αναφορικά με την εκτελεστότητα της προσβαλλόμενης απόφασης, υποβάλλοντας πως η μόνη εκτελεστή διοικητική πράξη, είναι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία ενσωματώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απόφαση που δεν προσβάλλεται με τις προσφυγές.

Το Δικαστήριο με παραπομπή σε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε και αυτή την προδικαστική ένσταση, τονίζοντας ότι εφόσον οι Προσφυγές είχαν ασκηθεί μετά την έγκριση της απόφασης του ΚΟΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο και εφόσον με τις Προσφυγές δεν ηγέρθηκαν οποιαδήποτε θέματα που αφορούσαν την ενώπιον του Υπουργικού διαδικασία, τότε ορθά δεν περιλήφθηκε ως διάδικος το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ακολούθως το Δικαστήριο προχωρώντας να εξετάσει τους νομικούς λόγους που ήγειραν οι Αιτητές για ακύρωση της απόφασης εντόπισε σε σχέση με την Προσφυγή του Αιτητή Σολωμού (1020/20) δύο πλημμέλειες και ακύρωσε τον διορισμό.

Ειδικότερα το Δικαστήριο επεσήμανε ότι υπό πλάνη το Δικαστήριο θεώρησε ότι η ΓΔ πληρούσε την απαίτηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για την κατοχή εκ μέρους της δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών, εφόσον οι ρόλοι που είχε αναλάβει η ΓΔ ήταν πλήρως συναρτώμενοι με την κύρια απασχόλησή της ως Λέκτορας στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως «θέσεις», ως πεπλανημένα τους εξέλαβε το ΔΣ του ΚΟΑ.

Το Δικαστήριο καταλήγοντας σε αυτό το συμπέρασμα, τόνισε ότι το ΔΣ του ΚΟΑ προκειμένου να πιστώσει την ΓΔ με την κατοχή της πιο πάνω απαίτησης στηρίχθηκε στην επιστολή ιδιωτικού Πανεπιστημίου ημερομηνίας 7.9.2015, στο οποίο η ΓΔ κατείχε τη θέση Λέκτορα, στην οποία γίνεται αναφορά και σε άλλα καθήκοντα που είχε η ΓΔ πέραν της κατοχής της θέσης Λέκτορα. Σύμφωνα πάντα με το Δικαστήριο τόσο ο ρόλος ως ως Συντονίστριας του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Αθλητικής Διοίκησης, όσο κι ο ρόλος της, ως Επικεφαλής της Σχολής της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κύπρο, δεν συνιστούσαν ξεχωριστές «θέσεις», πέραν από την οργανική θέση που κατείχε στο Πανεπιστήμιο. Αυτός ο διπλός ρόλος κατέληξε το Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατοχή εκ μέρους της άλλων και πρόσθετων «θέσεων», όπως ακριβώς το έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο και μάλιστα, χωρίς να λάβει υπόψη του την κατοχή εκ μέρους της θέσης της Λέκτορος, εφόσον ως έκρινε το Δικαστήριο αν η ΓΔ δεν κατείχε τη θέση της Λέκτορος, δεν θα της δίδονταν ούτε αυτά τα δύο προγράμματα.

Ολοκληρώνοντας το σκεπτικό του αναφορικά με την πλάνη το Δικαστήριο σημείωσε ότι  το ΔΣ του ΚΟΑ δεν θα μπορούσε να μην είχε λάβει υπόψη τη θέση η κύρια επαγγελματική και οργανική θέση που κατείχε, δηλαδή να μείζον, και να λάβει υπόψη τα «προγράμματα» τα οποία της είχαν ανατεθεί παρεμπιπτόντως, ενόψει και τη θέσης της Λέκτορος που αυτή κατείχε, δηλαδή το έλασσον. Και αυτό σύμφωνα με το Δικαστήριο, τη στιγμή που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθόρισε ως «υπεύθυνη θέση» την θέση μισθοδοτικής κλίμακας Α13, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά και καμία αναφορά και καμία συσχέτιση έγινε ως προς τούτο, σε σχέση, είτε με τον ένα ρόλο – αυτόν της Συντονίστριας του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Αθλητικής Διοίκησης – είτε με τον άλλο ρόλο – αυτόν της Επικεφαλής της Σχολής της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κύπρο, ενώ παράλληλα το ΔΣ δεν προσέδωσε τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση στην οποία το ίδιο προέβη, ως προς το επίπεδο και τη φύση της Σχολής της Ρεάλ Μαδρίτης και την σχέση της στην Κύπρο με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επιπροσθέτως το Δικαστήριο εντόπισε και δεύτερη πλημμέλεια σε σχέση με την Προσφυγή 1020/2020 αναφορικά με την απαίτηση της παραγράφου Β.3 του Σχεδίου Υπηρεσίας για την πολύ καλή γνώση αθλητικών πραγμάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και καλή γνώση του αθλητικού δικαίου (Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου).

Το Δικαστήριο κατέληξε σε εύρημα ότι η αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίας του ΔΣ ότι η ΓΔ υπερείχε σε γνώση για τα αθλητικά πράγματα έναντι του Αιτητή Σολωμού, ήταν παντελώς αναιτιολόγητη και αστήρικτη από τα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία και δεδομένα.

Καταλήγοντας το Δικαστήριο έκρινε ότι το εύρημα αυτό του ΔΣ έπρεπε να ακυρωθεί ως πεπλανημένο εφόσον  το ίδιο το ΔΣ αναφέρει ότι για  να εξετάσει την πλήρωση αυτής της απαίτησης, εξέτασε τις αιτήσεις των αιτητών, τα έγγραφα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν σε αυτές, πλην όμως σύμφωνα πάντα με το Δικαστήριο, από τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία δεν αναδεικνύεται τίποτε υπέρ του Ενδιαφερομένου Μέρους που να του αποδίδει υπεροχή σε αυτή την απαίτηση του Σχεδίου Υπηρεσίας έναντι του Αιτητή.

Την υπόθεση εκ μέρους του Αιτητή στην Προσφυγή 1020/20 χειρίστηκε ο δικηγόρος Πάνος Ν. Παναγιώτου, Συνέταιρος και επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος του δικηγορικού γραφείου Constantinou Panayiotou & Co LLC – GCP Law

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus