Σημαντική επιτυχία για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. σε απόφαση από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

  • Home
  • Uncategorized
  • Σημαντική επιτυχία για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. σε απόφαση από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Πολύ σημαντική απόφαση της πλειοψηφίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή υπ’ αριθμό 36/2017 σε σχέση με τον Διαγωνισμό αρ. 4/2016 για την Φάση Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της Μείζονος Λεμεσού, Κατασκευή αντλιοστασίου Ζ και αγωγών βαρύτητας και πιέσεως, Συμβόλαιο Ε10.

Με απόφασή κατά πλειοψηφία η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δικαίωσε την Αιτήτρια Κοινοπραξία Joint Venture ELBIOMEC LTD- KARKANIAS S.A., η οποία προσέφυγε εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Σ.Α.Λ.Α.) σε σχέση με την απόφασή του, η οποία κοινοποιήθηκε στην Αιτήτρια Κοινοπραξία με επιστολή ημερομηνίας 26.10.2017, και με την οποία το Σ.Α.ΛΑ. ενημέρωσε την Αιτήτρια Κοινοπραξία ότι η προσφορά της είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδικότερα αυτή που απαιτείται από το άρθρο 3.3.8.b του Τόμου 1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού, και ότι ο επίδικος Διαγωνισμός είχε κατακυρωθεί σε άλλο προσφοροδότη για το ποσό των €8.195.334,25.

Με την απόφασή της η πλειοψηφία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δέχθηκε όλες τις θέσεις της Αιτήτριας Κοινοπραξίας και προχώρησε στην ακύρωση της επίδικης απόφασης ως πάσχουσας λόγω πλάνης περί τα πράγματα.

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τόνισε τα ακόλουθα στην απόφασή της:

α) Οι όποιες αναφορές των συμβούλων ή/και της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και του Συμβουλίου του Σ.Α.Λ.Α. ότι το υποβληθέν έργο είναι μικρό σε διαστάσεις σε σχέση με το έργο που θα κατασκευαστεί με τον διαγωνισμό δεν ενέχουν καμία σημασία στην εγκυρότητα ή όχι της προσφοράς της Αιτήτριας αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στους όρους του διαγωνισμού γι’ αυτό το θέμα, ενώ τα ίδια ισχύουν και για τις όποιες αναφορές για την έκταση σε λεφτά για τις οικοδομικές εργασίες.

β) Η αναφορά της Αναθέτουσας Αρχής ότι τόσο στην υποβληθείσα «Τεχνική Έκθεση Αντλιοστασίου Πεύκων», όσο και στη σύμβαση για το έργο «κατασκευή του αντλιοστασίου της Κοινότητας Πεύκων» δεν αναγράφονται ημερομηνίες, είτε σε σχέση με την κατασκευή του έργου, είτε υπογραφής των εγγράφων ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι η Αιτήτρια έχει συμμορφωθεί με τους όρους του Διαγωνισμού την βοηθά, καθότι τέτοια αναφορά δεν εντοπίζεται στο διοικητικό φάκελο και αποτελεί εκ των υστέρων ισχυρισμό.

γ) Δεν φαίνεται να δικαιολογείται η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι το υποβληθέν έργο δεν αφορά την κατασκευή νέου αντλιοστασίου αλλά, όπως σημειώνει, αφορά βελτιωτικές εργασίες σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο.

δ) Σε ότι αφορά τα σχέδια που η Αιτήτρια προσκόμισε σχεδιάστηκαν από την Ε.Υ.Θ.Α. Α.Ε και από τον τίτλο φαίνεται να έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή αντλιοστασίου. Σε συνδυασμό με τη φράση «… σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης…» που αναφέρεται στο υποβληθέν έγγραφο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ» μπορεί εύκολα κάποιος να εξάξει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έργο που κατασκευάστηκε στη βάση μελέτης της Ε.Υ.Θ.Α Α.Ε. που προφανώς διενεργήθηκε σε προγενέστερο χρόνο της εκτέλεσης του έργου. Το γεγονός ότι τα σχέδια φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης του έργου δεν σημαίνει ότι δεν αφορούν το έργο. Εκείνο που έχει σημασία είναι αν τα υποβληθέντα σχέδια αφορούν το έργο και την κατασκευή του, το περιεχόμενο τους και όχι αν τα σχέδια είναι «As built».

ε) Η Αιτήτρια για να αποδείξει ότι το υποβληθέν έργο πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού υπέβαλε διάφορα έγγραφα τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να εξετάσει στο σύνολο τους για να διαπιστώσει την εγκυρότητα της προσφοράς του. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή είχε αμφιβολία ότι τα υποβληθέντα σχέδια αφορούσαν την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου όφειλε να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση και όχι να απορρίψει την προσφορά του.

στ) Δεν τέθηκε στους όρους του διαγωνισμού ότι οι Οικονομικοί Φορείς όφειλαν να προσκομίσουν «As built» σχέδια για να αποδείξουν την εγκυρότητα της προσφοράς τους, κάτι που βεβαίως αν συνέβαινε θα ερχόταν σε αντίφαση με την 30 παράγραφο του όρου 3.3.8.b του διαγωνισμού που λέει: « “Completed” as used in this clause may include projects where at least 80% of the contract value has been certified for payment». Δηλαδή θα μπορούσε να υποβληθεί και έργο που ακόμη δεν ολοκληρώθηκε πλήρως και ως εκ τούτου θα ήταν αδύνατο να υπάρχουν «as built» σχέδια. Ο τρόπος που η Αναθέτουσα Αρχή χειρίστηκε το θέμα, που στην ουσία αμφισβήτησε ότι τα υποβληθέντα σχέδια αφορούν το έργο στα Πεύκα, έρχεται σε αντίθεση με την Ενωσιακή αρχή της καλής πίστης.

ζ) Σε ότι αφορά τον λόγο αποκλεισμού που αφορούσε τον κο Τερζόγλου, Πολιτικό Μηχανικό, που προτείνεται για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής της παραγράφου 3.3.8.b, λανθασμένα η Αναθέτουσα Αρχή απέρριψε την προσφορά των Αιτητών για το λόγο ότι ο κος Τερζόγλου δεν εργάστηκε στο έργο της Κοινότητας Πεύκων. Ο όρος προνοεί «to include key personnel who have been employees of a suitably qualified entity in the last five years». Δεν τίθεται στον όρο υποχρέωση να είχε εργαστεί στο έργο που οι οικονομικοί φορείς θα δήλωναν προς ικανοποίηση άλλης παραγράφου του ίδιου όρου (3.3.8.b)

Την Αιτήτρια Κοινοπραξία εκπροσώπησε ο δικηγορικός οίκος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. δια του Ανώτερου του Συνεταίρου Πάνου Παναγιώτου.

Recent Posts

  • (+357) 22 003182
  • info@gcplaw.com.cy
  • Corner of Digeni Akrita Avenue & 2 Kleomenous st., 2nd Floor, P.C.1061, Nicosia, Cyprus